Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Humane wetenschappen

Jij, geïnteresseerd in ...

 • Je wordt aangesproken door wat anderen, ook uit andere culturen, te zeggen hebben, maar dan vanuit de zorg voor de eigen wereld waarin je leeft.
 • Je houdt van muziek, van kunst, van creativiteit, kortom: je interesseert je voor datgene wat mensen raakt en beroert.
 • Je zoekt naar weerbaarheid op sociaal, psychologisch, cultureel vlak en je wil daartoe je humaniora een eigen vorm geven?
 • Je zoekt een richting die anders is dan de andere met nieuwe uitdagingen?
 • Het nieuwe schrikt je niet af, maar het trekt je aan, vooral omdat er gewerkt zal moeten worden op heel veel terreinen.
 • In elk geval ben je geïnteresseerd in mensen en wat ze zoal doen of niet doen. Je stelt je vragen naar het waarom van dat doen en laten.
 • Dat wil niet zeggen dat jij alles zo goed doet of dat je heel sociaal moet zijn om nu in Humane Wetenschappen te starten........ maar dat laatste helpt wel.
 • Het gedrag van de mensen boeit je, je stelt er vragen over... misschien wel vanuit dingen die je zelf beleefd hebt in je omgeving.
 • Dat je vragen stelt, is fantastisch. Dat je die vragen wilt gebruiken als studieterrein is nog beter. Wie vraagt, kan leren, staat open voor het andere, voor een ander of voor andere culturen.
 • Je bent geïnteresseerd in een ASO-opleiding. Dat wil zeggen dat je een hele waaier van vakken zult krijgen die je in ASO-opleidingen aantreft, maar je wilt aan die ASO-opleiding een eigenzinnig tintje geven met vakken als gedrags- en cultuurwetenschappen, muzikale en plastische opvoeding. Je wil in die boeiende wereld inzicht wil krijgen door verbanden te ontdekken en kritische vragen te leren stellen. Je wil geleidelijk persoonlijke standpunten leren innemen en niet klakkeloos herkauwen, maar je voelt verantwoordelijk voor je eigen leerproces.

Wedden dat humane wetenschappen je richting is ?

Een richting met toekomstperspectieven

Ook onze oud-leerlingen uit de Humane Wetenschappen halen uitstekende slaagcijfers. De vorige jaren studeerden er oud-leerlingen af als gegradueerde in de orthopedagogie, gegradueerde in de psychologie, maatschappelijk assistent, gegradueerde interieurvormgeving, onderwijzer(es), regent(es), kleuterleider of –leidster, gegradueerde in de ergotherapie, verpleegkundige, licentiaat psychologie, licentiaat geschiedenis, licentiaat pedagogische wetenschappen, fotograaf, regisseur, gegradueerde in het communicatiebeheer, licentiaat criminologie, (vrije) of (toegepaste) grafiek enz.

De richting

De studierichting Humane Wetenschappen wordt uitgebouwd rond een aantal uitdagende vragen:

 • hoe worden jonge mensen zichzelf?
 • hoe ontstaan relaties tussen mensen?
 • hoe functioneert een samenleving?

In Humane Wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal.

Het is een volwaardige ASO-richting. Dat betekent dat de normen die voor de andere ASO-richtingen gehanteerd worden, ook gelden voor Humane Wetenschappen. De basisvorming die men aanbiedt, is dezelfde als in de andere ASO-studierichtingen.

Concreet betekent dit:

 • dat je over voldoende theoretische achtergrond moet beschikken,
 • dat je graag op een wetenschappelijke manier over menselijke en maatschappelijke situaties wil nadenken en er een mening over wil vormen,
 • dat je van plan bent om later verder te studeren.

De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht. Daarenboven krijgen ook de muzisch-creatieve vakken een eigen plaats in deze opleiding.

NIEUW: CLIL in de richting Humane Wetenschappen

clilnieuw250Sinds een tweetal jaar kan je in het Sint-Jozefsinsttuut-College ook bepaalde lessen in een vreemde taal volgen. CLIL staat voor een aanbod van zaakvakken die in een vreemde taal gegeven worden. In het Sint-Jozefsinsttuut-College van Torhout kiezen we daarbij voor de maximale aanpak, d.w.z. het vak wordt van de eerste tot de laatste minuut (van lessen tot en met examens) in de vreemde taal gegeven. Alleen dan is er
immers sprake van een duidelijke leerwinst zowel voor de vreemde taal als voor het zaakvak.

In het 5de jaar (en aansluitend ook in het 6de jaar) humane wetenschappen kan je geschiedenis in het Engels volgen.

Meer info over CLIL: klik hier

De vakken

Gedragswetenschappen

In het vak gedragswetenschappen maak je kennis met de theorieën uit verschillende wetenschappelijke disciplines als de psychologie, de sociologie en de antropologie. In die disciplines staan de studie van de mens en de samenleving centraal.

In de tweede graad (3de en 4de jaar) bestuderen de leerlingen de mens en de manier waarop hij zijn plaats zoekt in de samenleving. De thema's in de tweede graad zijn zo gekozen dat ze bij de eigen leefwereld van de leerlingen aansluiten, maar toch de mogelijkheid bieden om kennis te maken met een wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid.

In het derde jaar is de rode draad de levensloop van de mens met de nadruk op de levenslange groei en ontwikkeling. We bestuderen de positie van het kind in verschillende tijden en culturen en de psychologische ontwikkeling. We staan onder meer stil bij de plaats en de betekenis die het gezin heeft in onze samenleving. Ook de puberteit en de adolescentie, soms woelige en verwarrende levensfasen, krijgen de nodige aandacht. Het derde jaar sluit af met een verkenning van het volwassen worden en we gaan na hoe ook de ouder wordende mens geconfronteerd wordt met levenslang groeien.

In het vierde jaar bestuderen we de mens in relatie tot zijn omgeving. We bekijken de mens in zijn relatie tot anderen. Hoe ga je om met elkaar? Wat kan er zoal fout lopen in relaties? Hoe communiceren mensen met elkaar? Dat zijn enkele van de vele vragen die in het vierde jaar worden bestudeerd. Ook het verwerken van gebroken relaties wordt hier nader bekeken. Omdat elke mens deel uitmaakt van een aantal groepen (vriendenkring, jeugdbeweging, school enz.), wordt ook dat uitgediept.

In de derde graad maken de leerlingen verder kennis met de psychologie en de sociologie als wetenschap.

De verschillende thema's:

Derde jaar

 • Het kind in de samenleving
 • Een tijd van groei en verandering
 • Levenslang groeien?!

Vierde jaar

 • Interactie en gedrag
 • Relaties
 • Individu en organisaties

Vijfde jaar

 • Zichzelf worden en zichzelf zijn
 • Zelfkennis wetenschappelijk en voorwetenschappelijk
 • Zichzelf worden, zichzelf zijn: vanzelfsprekend?

Zesde jaar

 • Met verschillen samenleven
 • Diversiteit kan leiden tot conflicten

Cultuurwetenschappen

In het vak cultuurwetenschappen maak je kennis met o.a. economie, recht, media, filosofie, levensbeschouwingen en kunst. 'Cultuurfenomenen' in de brede betekenis van het woord komen aan bod, niet als aparte vakken maar als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert.

Ervaring, observatie, bewustwording, analyse en kritische reflectie brengen je tot inzicht in het wezen en de samenhang van cultuurverschijnselen. Op die wijze kom je thuis in de maatschappij waarvan je deel uitmaakt en leer je begrip opbrengen voor andere samenlevingsvormen.

Er wordt gekozen voor een thematische verwerking van de leerinhouden.

In het derde jaar staan we onder meer stil bij de waarden en normen uit vreemde culturen. Zo wordt het makkelijker om ook je eigen leefwereld in vraag te stellen. Ook subculturen uit onze eigen westerse samenleving worden bestudeerd. In een tweede luik van dat jaar worden de massamedia nader bekeken, met bijzondere aandacht voor de in onze samenleving alomtegenwoordige reclame.

Gedurende een groot gedeelte van het vierde jaar bestudeer je de organisatie van de maatschappij op economisch vlak, met aandacht voor de spanningen die ontstaan tussen welvaart en welzijn. Onderwerpen zoals armoede, stress en milieuvervuiling worden hier aangekaart. De leerlingen maken ook kennis met kunst als één van de fenomenen van onze cultuur.

De verschillende thema's:

Derde jaar

 • Cultuur en cultuuroverdracht
 • Massamedia en communicatie

Vierde jaar

 • Welvaart en welzijn
 • Omgaan met kunst

Vijfde jaar

 • Media en samenleving
 • Denken over ..
  - Denken over mens en maatschappij
  - Denken over wetenschap en techniek
  - Denken over goed en kwaad

Zesde jaar

 • Politiek en recht
 • Kunst en maatschappij

Plastische opvoeding

In dit vak wordt je een exploratietocht aangeboden doorheen de wereld van de kunst. Aandacht voor de boodschap in het beeld staat hier centraal. Wat heeft de kunstenaar aan zijn omgeving willen vertellen en hoe drukt hij zich uit? Welke basistechnieken gebruikt hij? Wat is vormgeving, design, architectuur, kleur, compositie?

In dit labyrint van vragen volgen we een creatief spoor van idee tot realisatie. De leerlingen ontdekken hun eigen kunnen, ontwikkelen een persoonlijke stijl en verwerven een creatieve aanpak op zoek naar een eigen vormentaal in confrontatie met de beeldcultuur van onze tijd.

Muzikale opvoeding

Muzikale opvoeding is de vierde pijler binnen de Humane Wetenschappen. Samen met de andere stamvakken wil muzikale opvoeding de leerling ontwikkelen op intellectueel en sociaal vlak, hem of haar oriënteren en voorbereiden op een bewuste en kritische deelname aan de maatschappelijke werkelijkheid.

Het vak leert je op zelfstandige wijze omgaan met muziek en opent een venster op het hedendaags muzikaal bewustzijn en op het rijk gevarieerde muziekaanbod van onze wereld. Je leert openstaan voor alle muzikale verschijningsvormen en realisatiemogelijkheden.

Dat alles wordt gekaderd in een systeem van muzikale omgangsvormen die elkaar voortdurend beïnvloeden: muzikale receptie (waarneming en interpretatie), productie (componeren, improviseren), reproductie (vocaal en instrumenteel musiceren) en reflectie (kennis, weten, inzicht hebben in,...)

Onze troeven

Het Sint-Jozefsinstituut-College heeft een jarenlange ervaring met de richting Humane Wetenschappen. Daardoor heeft deze richting in de loop der jaren een eigen duidelijk profiel gekregen. De specifieke aanpak van de leerlingen uit deze richting heeft dan ook geleid tot heel goede resultaten in het vervolgonderwijs.

Deze eigenheid resulteert ook in een reeks aangepaste activiteiten voor de leerlingen, zoals Brussel X, het kineforum, de extra beklemtoning van de muzische vorming...

Het kineforum van de derde graad Humane Wetenschappen is een driedaagse waarbij de leerlingen in het cultureel centrum meerdere films bekijken en bespreken, contact hebben met acteurs, regisseurs, ... Kortom, een zeer intense driedaagse waarop leerlingen leren kijken naar en denken over film in al zijn verschijningsvormen. Ook de leerlingen van de tweede graad hebben hun eigen (beperkter) kineforum.

Brussel X is dan weer een driedaagse waarin de leerlingen van het vijfde jaar – mede in het kader van de lessen cultuurwetenschappen - de multiculturele hoofdstad in al zijn facetten verkennen. Een boeiende ervaring.

Ga naar boven